Vårt samarbete med Säkerhetsakademin

Vårt gemensamma arbete

Vi har inlett ett samarbete för att utbilda personal samt även erbjuda våra kunder föreläsningar och utbildningar.

SSK Säkerhetsakademien AB har sitt säte i Uppsala men har verksamhet över hela landet.

Vi har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild¬ningar för kommuner, landsting, företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl. a. omfattat hot- och våld, taktisk kommunikation – Verbal Judo, krishantering, rånsäkerhet, systematiskt säkerhetsarbete – SSA samt självskydd och kontrollteknik.

Vi utför också konsultuppdrag inom brotts¬prevention, d v s genomför säkerhetsinventeringar, riskinventeringar, riskanalyser, utarbetar handlingsplaner och säkerhets¬policys, ger råd och stöd i säkerhetsfrågor, stöttar och behandlar brottsoffer, förbereder vittnen, skyddar hotade personer etc.

2010 startade vi ett skyddat boende med personsäkerhetsspecialister för att skyddspersonerna inte ska behöva leva inlåsta. Detta innebär att skyddet inte bara är ett starkt skalskydd utan även ett personellt skydd vid aktiviteter och möten utanför det skyddade boendet. Dessutom ingår en mycket omfattande gärningspersonsanalys i konceptet.

Sedan 2017 arbetar vi även med Intensiv Förstärkt Öppenvård för familjer där barnen har svåra sociala och/eller neuropsykiatriska problem.

SSK står för Seriositet, Säkerhet och Kvalitet vilka är de ledord som ska prägla hela vår verksamhet

Se www.ssk.se för mer information om vår verksamhet eller ring 018-100511